رادیو تراپی یا پرتودرمانی چیست؟

رادیو تراپی یا پرتودرمانی چیست؟


0 7 0 0 57

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر نصیری مطلق متخصص رادیولوژی

خلاصه فیلم : رادیو تراپی به درمان توده های بدخیم توسط دستگاه شتاب دهنده را گویند که با تکنولوژی جدید تومورها در سایز ها و قسمت های مختلف و در هر عمقی قابل تشخیص است. اما عارضه های رادیو تراپی چیست؟ برای توده های بزرگ که قابل جراحی نیست پرتودرمانی چه کمکی میتواند داشته باشد؟ رادیوتراپی بعد از عمل جراحی به چه منظور انجام میشود؟

کلمات کلیدی : رادیوتراپی , پرتودرمانی , تومور بدخیم , سرطان بدخیم , عوارض رادیوتراپی

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
دکتر