روان چیست؟

روان چیست؟


0 2 0 5 53

مجموعه : سلامت روانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر ترابی روانپزشک

خلاصه فیلم : روان چیست؟به کدام جز بدن روان گفته می شود؟منظور از بهداشت روان چیست؟

کلمات کلیدی : روان , ساختار روانی , بهداشت روان , تعامل بین جسم و روح , سلامت روان

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی